หน้าแรก
    
    หมวดที่ 1   (ข้อความทั่วไป)
    หมวดที่ 2   (วัตถุประสงค์)
    หมวดที่ 3   (สมาชิกภาพ)
    หมวดที่ 4   (การขาดจากสมาชิกภาพ)
    หมวดที่ 5   (สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก)
    หมวดที่ 6   (การประชุมใหญ่)
    หมวดที่ 7   (กรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ)
    หมวดที่ 8   (การเงิน)
    หมวดที่ 9   (การตรวจสอบบัญชี)
    หมวดที่ 10 (การเลิกสมาคมฯ)
    หมวดที่ 11 (หมวดเฉพาะการ)
 
 
 
 

           

 

         

  ข้อบังคับสมาคมฯ
 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2524
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยพุทธศักราช 2524"
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับอนุญาตจากนายทะเบียน
สมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ให้จัดตั้งสมาคมการค้าเป็นต้นไป
ข้อ 3. สมาคมนี้เรียกว่า " สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย" มีชื่อเรียก
เป็นภาษาอังกฤษว่า "เดอะ ไทย ฟิชมีล โปรดิ้วเซอร์ แอสโซชิเอชั่น"
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Thai Fishmeal Producers
Association"
ข้อ 4. ตราสมาคมมีเครื่องหมายเป็นรูปปลาและโรงงานอยู่ในเฟือง
ล้อมรอบด้วยวงกลม 2 ชั้น ภายในมีชื่อสมาคมฯทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยกำกับอยู่
ข้อ 5. สมาคมนี้มีสถานที่ทำการ อยู่บ้านเลขที่ 621/5-6
ซอยกิ่งจันทน์ ถนนเหนือ-ใต้ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
               
                           
                          
                     


   
   

 

 

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®