หน้าแรก
     
 

                     

ข้อบังคับสมาคมฯ
  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
 2524
  
หมวดที่ 10  
   
การเลิกสมาคมฯ

 

ข้อ 46. การเลิกสมาคมฯ สมาคมฯนี้อาจเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
  (1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  (2) เมื่อล้มละลาย
  (3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิกมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ข้อ 47. การชำระบัญชี เมื่อสมาคมฯนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 46 การชำระบัญชีของสมาคมฯให้นำบทบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับ
ในกรณีที่สมาคมฯต้องเลิกไปตามข้อ 46.1 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนด
ตัวผู้ชำระบัญชี
เสียด้วยและหากต้องเลิกไปตามข้อ 46.3 ให้กรรมการทุกคน
 ในคณะกรรมการของสมาคมฯชุดสุดท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการของสมาคมฯต่อนายทะเบียน
                  สมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้ชำระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมฯเหลือจากการชำระับัญชี ให้ยกให้แก่
นิติบุคคลในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ
แห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่

**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**


                    

                    
                 
                                                                                                      คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®