หน้าแรก
 

                 

 ข้อบังคับสมาคมฯ
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2524
 หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์

ข้อ 6. สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์
  (1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตปลาป่น
  (2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหว
ของตลาดการค้าปลาป่นทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวย
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือการเศรษฐกิจ
  (3) ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่ง
กันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการค้าปลาป่น
  (4) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิก
เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตและการค้าปลาป่น ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
  (5) ส่งเสริมคุณภาพปลาป่นที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือ จำหน่าย
ให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  (6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิต และการค้าปลาป่น
ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
  (7) การส่งเสริมการผลิต เพื่อให้ปลาป่นมีปริมาณเพียงพอ
แก่ความต้องการของภายในและภายนอกประเทศ
  (8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฎิบัติหรืองดเว้นการ
ปฎิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
  (9) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 (10)ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิก

กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 (11)ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่
เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 (12)ไม่ดำเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

--**--**--**--**--**--**--**-**-**-**-**
  
    


 
                                                                                                                             คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®