หน้าแรก
 

                   

  ข้อบังคับสมาคมฯ
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2524
  หมวดที่ 3  
สมาชิกภาพ

ข้อ 7. สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
(ก)  สมาชิกสามัญ
(ข)  สมาชิกสมทบ
ข้อ 8. สมาชิกสามัญได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังนี้้
(1) เป็นผู้ผลิตปลาป่นในประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย
หรือ ผู้ที่มีกิจการเกี่ยวเนื่องกับการผลิต ปรับปรุง และจำหน่ายสินค้าปลาป่นในประเทศ
หรือต่างประเทศโดยเสียค่าบำรุงสมาคมฯเป็นประจำตามอัตราที่คณะกรรมการของสมาคมฯกำหนด
(2) เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคมฯและ
ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด
(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุก พิพากษาถึงที่สุดของศาล
มาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
(6)ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
(7) เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
(8) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 9. สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่สนใจสนับสนุนการผลิตปลาป่นหรือผู้ที่มีกิจการเกี่ยวเนื่องกับการผลิต ปรับปรุง และจำหน่ายสินค้าปลาป่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ โดยเสียค่าบำรุงสมาคมฯตามอัตราที่คณะกรรมการของ
สมาคมฯจะกำหนด หากสมาชิกสมทบต้องการเปลี่ยนสภาพเป็นสมาชิกสามัญ
สามารถทำได้ โดยการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพต่อสมาคมฯ
โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯรับรองและเสียค่าบำรุงสมาชิก
ตามอัตราที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะกำหนด
ข้อ 10. เมื่อมีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือข้อ 9 สมัครเข้าเป็นสมาชิกให้
นำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ เพื่ออนุมัติและเมื่อใดลงมติรับผู้ใด
เป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขานุการประกาศนามผู้นั้นไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ
และแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบโดยทางหนังสือเพื่อมาทำการขึ้นทะเบียน
และชำระค่าเป็นสมาชิกภายในกำหนด 30 วัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติรวมทั้ง
ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแต่หมดสภาพแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่
ข้อ 11. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่า
ลงทะเบียนและค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 12. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งจะต้องป็นบุคคล
ธรรมดาที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ 1 คน เพื่อปฏิบัติการ
ในหน้าที่และสิทธิแทนนิติบุคคลนั้นในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคล
อื่นกระทำแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงนี้ได้
ข้อ 13. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนสมาคมจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บ
ไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯโดยมีรายการตามมาตรา 26 แห่งพระราช
บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้กำหนดไว้

**--**--**--**--**--**--**--**--**

                   

 
                                                                                                                   คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®