หน้าแรก
 

    

 ข้อบังคับสมาคมฯ
 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  2524
 หมวดที่ 5
   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 15. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่และชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นอยู่หรือความเจริญของสมาคมฯ ตลอดจนการบริหารและการทำงานอื่นๆ
ที่คณะกรรมการรับผิดชอบอยู่และสมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนิน
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของสมาคมฯ ตามที่ีคณะกรรมการจะมอบหมาย
ข้อ 16. สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของสมาคมฯ
ช่วยเหลือกิจการและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
ข้อ 17. สมาชิกสามัญมีสิทธิไต่ถามหรือขออนุญาตต่อกรรมการเพื่อตรวจเอกสารทะเบียนสมาชิก
บัญชี หรือทรัพย์สิน ของสมาคมในเวลาทำการได้ทุกครั้งโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคมฯ
ข้อ 18. สมาชิกสามัญเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ และรับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อการลงมติใดๆในการประชุมใหญ่
ข้อ 19. สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการแก้ทะเบียนให้ถูกต้อง

**--**--**--**--**--**--**--**

 

 
                                                                                                                       คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®