หน้าแรก
 

                     

ข้อบังคับสมาคมฯ
  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2524
   หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 20. การประชุมใหญ่สามัญ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุม
ข้อ 21.
การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อ
(ก) คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุม
(ข) สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ลงชื่อกัน
ร้องขอต่อนายกสมาคมและให้นายกสั่งให้เลขาธิการดำเนินการเรียกประชุมโดยมิชักช้า

ข้อ 22.
การประชุมใหญ่สามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 23.
ถ้าในการเรียกประชุมครั้งแรก มีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้
เลขาธิการนัดประชุมใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมครั้งแรก การ
ประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน  3 จึงให้ประชุมได้

ข้อ 24.
ในการเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้ง ให้เลขาธิการทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้า 30 วัน เว้นแต่การประชุมฉุกเฉินอาจแจ้ง
ให้ทราบโดยวิธีอื่นได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมฯเสียก่อน

ข้อ 25.
อำนาจของที่ประชุมใหญ่มีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการ
และปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับการงานของสมาคมฯ

ข้อ 26.
การลงมติเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้น
แต่ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ
ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
หรือเว้นแต่ข้อบังคับนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 27.
กิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีดังนี้
  (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
  (2) พิจารณารายงานประจำปี แสดงการดำเนินกิจการของสมาคมฯที่ผ่านมาในรอบปี
  (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล
  (4) เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ (ในปีที่ครบกำหนด)
  (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
  (6) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**--**--**--**--**--**--**--**--**--** 
                                                                                    คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®