หน้าแรก
 

                     

ข้อบังคับสมาคมฯ
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 2524
หมวดที่ 7
 
 กรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ
ข้อ 28.การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เลือก
จากสมาชิกสามัญ โดยที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน แต่ไม่เกิน 25 ท่าน ประกอบด้วย

          1. นายกสมาคม  
2. อุปนายก อย่างน้อย 4 ท่าน
          3. เลขาธิการ
4. เหรัญญิก
          5. นายทะเบียน 6. ประชาสัมพันธ์
          7. ปฎิคม
          8. กรรมการกลางอีกไม่น้อยกว่า 8 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 29. ให้คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
            ก. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 14
          ข. ลาออก
          ค. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
          ง. ออกตามวาระ
          จ. สมัครเข้ารับเลือกตั้งในทางการเมือง หรือตำรงตำแหน่งทางการเมือง เว้นแต่การเมืองท้องถิ่น
          ฉ. ตาย
ข้อ 30.
ในกรณีกรรมการพ้นจากสภาพกรรมการก่อนครบกำหนด
ตามวาระคณะกรรมการของสมาคมฯอาจตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้
เป็นกรรมการแทนได้  แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้
ให้เป็นกรรมการอยู่ได้เพียงเท่ากับกำหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา แต่งตั้ง
อนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
ข้อ 32. คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่ง วางระเบียบปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบต่างๆที่ไม่ขัดข้องกับข้อบังคับของสมาคมฯ และมีอำนาจเด็ดขาด
ในการตีความและชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับนี้รวมทั้งชี้ขาด
ปัญหา หรือกิจการอื่นใดเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ระบุถึง
ข้อ 33. ให้คณะกรรมการประชุมกันในคราวที่มีกิจธุระ และอย่างน้อย
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยเลขาธิการต้องส่งหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่การประชุมฉุกเฉินและให้มีการบันทึกการประชุมด้วยทุกครั้ง
ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 จึงจะเป็นองค์ประชุมและในการลงมติชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ข้อ 35. การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคมฯ เมื่อมีการเลือก
ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แต่ละครั้ง ในกรณีครบวาระหรือคณะกรรมการ
ชุดเดิมลาออกทั้งคณะ ให้คณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ที่ได้รับ
เลือกตั้ง เข้ารับมอบงานจากคณะกรรมการของสมาคมฯ เดิมภายใน
กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง และการส่งมอบรับมอบนี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 36. อำนาจหน้าที่กรรมการของสมาคมฯ ในตำแหน่งต่างๆมีดังนี้
  (1) นายกสมาคมฯ มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมฯให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ เป็นผู้แทนของ
สมาคมฯในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุม
ของคณะกรรมการของสมาคมฯ ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
  (2) อุปนายกสมาคมฯ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมฯในกิจ
การทั้งปวงอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และเป็นผู้ทำการแทน
นายกสมาคมฯเมื่อนายกสมาคมฯไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
  (3) เหรัญญิกสมาคมฯ มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคมฯ ทำ
บัญชีการเก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคมฯตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯได้มอบหมาย
  (4) นายทะเบียนสมาคมฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิก
และทะเบียนต่างๆอันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะได้มอบหมาย
  (5) ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับโฆษณาเชิญชวนหา
สมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่างๆของสมาคมฯ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะได้มอบหมาย
  (6) เลขาธิการสมาคมฯ มีหน้าที่ทำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสาร
ต่างๆของสมาคมฯ เป็นเลขาธิการในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ
และที่ประชุมใหญ่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะได้มอบหมาย
  (7) ปฏิคมสมาคมฯ มีหน้าที่ต้อนรับรักษาสำนักงานของสมาคมฯ รักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่รักษาสมุดเยี่ยมจัดสถานที่ประชุม
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะได้มอบหมาย
  (8) กรรมการสมาคมฯ มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการอื่น
และตามที่คณะกรรมการของสมาคมฯจะได้มอบหมาย

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**

          

 
                                                                                                                          คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®