หน้าแรก
 

                     

                  

                                                           ข้อบังคับสมาคมฯ
                                                     สมาคมผู้ผลิตปลาป่น 2524
                                                               หมวดที่ 8  
                                                                การเงิน
ข้อ 37. การใช้จ่ายเงินของสมาคมฯคณะกรรมการย่อมทำได้ในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ การรับและจ่ายเงิน ให้เป็นหน้าที่ของเหรัญญิก
โดยตรงภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของนายก ถ้าต้องจ่ายเงิน
ในกิจการใดเกินกว่า 20,000 บาท ในคราวเดียว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ข้อ 38. ให้เหรัญญิกรักษาเงินสดไว้ทดลองจ่ายได้ไม่เกิน 3,000 บาท
นอกนั้นให้นำไปฝากธนาคารที่คณะกรรมการเห็นว่าจะได้ประโยชน์
มากที่สุด หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อาจจะไปซื้อสลากออมสิน หรือพันธบัตรรัฐบาลก็ได้
ข้อ 39. ให้เหรัญญิกทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและบัญชี
งบดุล เพื่อแสดงฐานะการเงินในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง
ข้อ 40. การลงลายมือชื่อผูกพันทางการเงินของสมาคมฯ ให้นายก หรือ
อุปนายก หรือ เลขาธิการ หรือ เหรัญญิก อย่างน้อย 2 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบทุกครั้ง พร้อมทั้งประทับตราสมาคมฯ
ข้อ 41. การจัดทำงบดุลให้คณะกรรมการของสมาคมฯจัดทำงบดุลปีละ 1
ครั้งแล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี และผู้สอบบัญชี
จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 42. ปีการบัญชีให้ถือเอาวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ้นปีการบัญชีของสมาคมฯ
ข้อ 43. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน สมุดบัญชีและเอกสาร
การเงินของสมาคมฯ จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ
และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคมฯ


**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**

 

 

            

 
                                                                                      คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®