หน้าแรก
     
 

                     

ข้อบังคับสมาคมฯ
  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
    2524
     
หมวดที่ 9  
  
การตรวจสอบบัญชี

 

ข้อ 44. ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างน้อย 1 ท่าน จากรายชื่อที่คณะกรรมการเสนอไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ

ข้อ 45. อำนาจของผู้สอบบัญชี ปละผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจน เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจ
เช่นว่านั้น

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

                   

                  

                    
                         
                                                                                                        คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®