บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)


 

ชื่อภาษาไทย : บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 18th FLOOR C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGKOK 10500, THAILAND

เบอร์โทรศัพท์ – (+66) 2 625 8000

เบอร์โทรสาร – (+66) 2 631 0987-8