วันที่ 8 สิงหาคม 2558 : ปล่อยพันธ์ุปลาใน “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อส่งเสริมทรัพยากรทางทะเล ถวายแม่ของแผ่นดิน”

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 (ช่วงเช้า)// สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีและพ่อค้า แม่ค้า ชาวประมง ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาใน “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อส่งเสริมทรัพยากรทางทะเล ถวายแม่ของแผ่นดิน”  ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บานา อ.เมือง และแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน  150,000 ตัว และพันธุ์กุ้งจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งปัตตานี,สมาชิกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการบริหารสมาคมฯในนามสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้...