about-us

 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยดำเนินงานมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วทั้งวงการประมง ปลาป่น และอาหารสัตว์ ตลอดจนภาครัฐฯและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง โดยมีนายกสมาคมฯ ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ ดังนี้

 

รายชื่อนายกสมาคมฯ

พ.ศ. 2524         คุณเกตุ วิเชียรเกื้อ (เริ่มก่อตั้ง)

พ.ศ. 2524-2528 คุณสมเกียรติ ศรัทธาจิต

พ.ศ. 2528-2530 คุณไพโรจน์ วิเชียรเกื้อ

พ.ศ. 2530-2534 คุณสมเกียรติ ศรัทธาจิต

พ.ศ. 2534-2538 คุณปัญญา ปัญญาสาคร

พ.ศ. 2538-2542 คุณอุดม การุณกรสกุล

พ.ศ. 2542-2546 คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข

พ.ศ. 2546-2550 คุณทวี ปิยะพัฒนา

พ.ศ. 2550-2560 คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย

  พ.ศ. 2560-2568 คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร

 

และในคราวเลือกตั้ง ปี 2566 สมาชิกได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รอบปี 2566-2568 ดังนี้

 

1.  คุณอำนวย  เอื้ออารีมิตร 
2.  คุณจงรักษ์ นฤขัตพิชัย
3.  คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร
4.  คุณวัลลภ โพธิเพียรทอง 
5.  คุณมงคล เหล่าทวีสุข
6.  คุณสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
7.  คุณสุพร ปัญญาสาคร
8.  คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์
9.  คุณวรรณา  โรจน์กังสดาล
10.คุณนิรุตติ์ เหลืองนฤมิตชัย
11. คุณสุทัศน์ บวรวณิชย์
12. คุณชูชัย ปิติเจริญกิจ
13. คุณโกวิท แย้มกลิ่น  
14. คุณสมศักดิ์ เอกอุรุ
15. คุณสุวิทย์ ตันรัตนากร
16. คุณวีระศักดิ์  อึ้งรัศมี
17. คุณนิธินันท์  ลีลาพรรณวุฒิ
18. คุณวิษณุ   ศิริคุรุรัตน์
19. คุณชัยพิพัฒน์ พฤกวัฒนากุล
20. คุณกิตติพัฒน์   เอื้ออารีมิตร
21. คุณสุบรรณ  เศรษฐวรพันธุ์
22. คุณกรณ์กฤต  บุญราศรี
23. คุณเจตนินท์  โสณมัย
24. คุณนิคม กนกภัยภิพัฒน์
25. คุณสมพงษ์  ศิรประภาพงศ์

นายกสมาคม ฯ
อุปนายก 
อุปนายก 
อุปนายก 
อุปนายก 
เลขาธิการ 
เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์ 
นายทะเบียน 
ปฎิคม 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

     คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตนในเวลาที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของสมาชิกผู้ผลิตปลาป่นไทย ทั้งในด้านของวัตถุดิบ การผลิต การตลาด ตลอดจนได้ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการ การพัฒนาสินค้าและการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบรรดาสมาชิกทั้งหมด มีการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือกับทางภาครัฐฯ และเอกชนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประมงและภาคอาหารสัตว์ มีการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และได้รับการชมเชยจากสังคมอยู่เสมอ และในปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมดทั่วประเทศ 108  ราย ซึ่งแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท คือสมาชิกสามัญที่เป็นโรงงานผู้ผลิตปลาป่น 67  ราย สมาชิกสมทบที่เป็นผู้ค้า นำเข้าและส่งออก และประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องอีก 41  ราย 

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่  5,7 ถ.เจริญราษฎร์  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ 02-673-1193 มือถือ 081-314-0619 /081-8606362 (ผจ.สมาคมฯ) โทรสาร 02-211-0003

English Tel : 081-8594322 Mr.Amnuay Oerareenitr (President)

E-mail : thaifishmeal@yahoo.com / thaifishmeal@gmail.com

 

วัตถุประสงค์

1). ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตปลาป่น

2). สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปลาป่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ

3). ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งในด้านวิชาการ เทคนิคการค้าและการวิจัยเกี่ยวกับการผลิต ปลาป่น

4). ขอสถิติ หรือข้อมูลจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการผลิต และการค้าปลาป่น ทั้งนี้ต้องด้วยความยินยอมจากสมาชิก 

5). ส่งเสริมคุณภาพปลาป่นที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในภายภาคหน้า

6). ร่วมมือกับภาครัฐฯในการส่งเสริมการผลิตและการค้าปลาป่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

7). ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ปลาป่นมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ

8). ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

9). ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เป็นครั้งคราว

10). ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

11). ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฯการค้า พ.ศ. 2509

12). ไม่ดำเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

 

วิสัยทัศน์

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตปลาป่นอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์”