ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 1/2564

 

 

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานการสืบค้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “FIP อวนลากอ่าวไทย” FIP อวนล้อมจับ” และมอบโล่ให้กับผู้ส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของการส่งออกประจำปี 2563 ดังนี้  

ลำดับที่ 1 บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด  

ลำดับที่ 2 บริษัทที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด    

ลำดับที่ 3 บริษัทธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 

หลังเสร็จสิ้นได้ประชุมตามลำดับ ซึ่งวาระสำคัญของการประชุมใหญ่ครั้งนี้คือวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีบริหาร 2564-2566 ทั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายอำนวย เอื้ออารีมิตร เป็นนายกสมาคมฯอีกสมัย และนายกสมาคมฯได้เลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินงานในรอบปีบริหาร 2564-2566 ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณจงรักษ์  นฤขัตพิชัย บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

2. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

3. คุณวัลลภ  โพธิเพียรทองบริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

4. คุณมงคล  เหล่าทวีสุข บริษัท เทพพามาปลาป่น อุปนายกสมาคมฯ

5. คุณสฤษฎ์  พัฒน์ภมรวิสิฐ บริษัท เจ.ดี.พี. จำกัดเลขาธิการ

6. คุณสุพร  ปัญญาสาคร บริษัท ศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด เหรัญญิก

7. คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด ประชาสัมพันธ์

8. คุณอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์ บริษัท ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด นายทะเบียน

9. คุณนิรุตติ์  เหลืองนฤมิตชัย บริษัท นิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด ปฎิคม

10. คุณสุทัศน์  บวรวณิชย์ บริษัท อิสเทิร์นปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

11. คุณชูชัย  ปิติเจริญกิจ บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัด กรรมการกลาง

12. คุณโกวิท  แย้มกลิ่น บริษัท สากลปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

13. คุณสมศักดิ์  เอกอุรุ บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

14. คุณสุวิทย์  ตันรัตนากร บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด กรรมการกลาง

15. คุณกิติศักดิ์  ปิยะพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด กรรมการกลาง

16. คุณนิธินันท์  ลีลาพรรณวุฒิ บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัดกรรมการกลาง

17. คุณกิตติพัฒน์  เอื้ออารีมิตร บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จำกัด กรรมการกลาง

18. คุณวิษณุ  ศิริคุรุรัตน์ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด กรรมการกลาง

19. คุณชัยพิพัฒน์  พฤกษ์วัฒนากุล บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการกลาง

20. คุณสุบรรณ  เศรษฐวรพันธุ์ หจก. อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง กรรมการกลาง

21. คุณกันตพงษ์  บุญราศรี บริษัท กรุงเทพมหกิจ จำกัด กรรมการกลาง

22. คุณเจตนินท์  โสณมัย หจก. โชคอุดมพัฒนาปลาป่น กรรมการกลาง

23. คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์ บริษัท เอ็น.เค.ปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

24. คุณสมพงษ์  ศิรประภาพงศ์ บริษัท โอเชี่ยนฟีด จำกัด กรรมการกลาง