ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 20/10/66 เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร นายกสมาคมฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่n 21 ครั้งที่ 5/2566

ณ เวลา 13.00-17.00 น. (ช่วงบ่าย) สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร นายกสมาคมฯจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งก่อนการประชุมสมาคมฯได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯมอบโล่ผู้ส่งออกดีเด่นประจำปี 2565 3 ลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด ลำดับที่ 2 บริษัทที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด ลำดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอุดมพัฒนาปลาป่น หลังจากนั้นได้เปิดประชุมตามวาระ (ปีนี้มีวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯรอบปีบริหาร 2566-2568)

ก่อนเริ่มการประชุมมี บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก”  โดย...ธนาคาร ยูโอบี และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บริการทดสอบ Eurofins Thailand / มาตรฐานระดับสากลเพื่อประโยชน์สู่ผู้ประกอบการไทย” และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ส่งออกจาก...บริษัทยูโรฟินส์ ฟ๊ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด