วันที่ 30 เมษายน 2557 : การดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า

 

 

 (ดูรูปเพิ่มเติม)

 

การดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำ CSR ในอุตสาหกรรมปลาป่น

     สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยและผู้ให้การสนับสนุนคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),บริษัทเซ้าส์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด และโรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกันดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้าซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำ CSR ในอุตสาหกรรมปลาป่น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 8.00 น.-12.00 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จ.สมุทรสาคร  โดยทั้ง 5 หน่วยงานได้ร่วมกันปลูกป่าจำนวน 1,100 ต้นกล้า โดยมีผู้ร่วมลงปลูกทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและผู้บริหารของบริษัทฯอีกทั้งเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนที่ส่งเข้ามาร่วมด้วยเป็นจำนวน 100 กว่าท่าน ได้รับความรู้จากวิทยากรของศูนย์ฯเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญพันธุ์และสร้างความแข็งแรงให้กับป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น

 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยในฐานะเจ้าภาพขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการครั้งนี้ คือ

 

1. อาหารว่าง (ติ่มซำ+น้ำ+ขนม) ได้รับความสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

2. เจ้าหน้าที่ปลูกป่าได้รับความร่วมมือจาก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)              จำนวน                  50          ท่าน 

บริษัทเซ้าส์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด  จำนวน                   20          ท่าน

โรงพยาบาลเอกชัย                                              จำนวน                  20          ท่าน

 

3. หน่วยปฐมพยาบาลได้รับความสนับสนุนจากโรงพยาบาลเอกชัย โดย คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร อุปนายกสมาคมฯ

สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนดังเช่นนี้ในโอกาสต่อไป.