Report

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2563

  1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2563 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 5/2563 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสปริงการ์เดนท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 4/2563 (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 2-3/2563 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

  5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 1/2563 (วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2566 (วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 5/2566 (วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสปริงการ์เดนท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 4/2566 (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 3/2566 (วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สาคู โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน จังหวัดภูเก็ต)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 2/2566 (วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องฟอร์จูน 4 ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่ 21 ครั้งที่ 1/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ุ 2566  ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2565 (วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรม Mandarin Hotel Betong  จังหวัดยะลา และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 5/2565 (วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 4/2565 (วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 3/2565 (วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 2/2565 (วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21  ครั้งที่ 1/2565 (วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2564

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 (วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 4/2564 (วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 3/2564 (วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 2/2564 (วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 1/2564 (วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยและผ่านระบบทางไกล Zoom)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2563 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 5/2563 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสปริงการ์เดนท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 4/2563 (วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ครั้งที่ 2-3/2563 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20  ครั้งที่ 1/2563 (วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2562 (วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่ 19-5/2562  (วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสปริงการ์เด้นชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่ 19-4/2562  (วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก สมัยที่ 19-3/2562  (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ภัตตาคารเมืองถงเหริน ประเทศจีน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 19-2/2562  (วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จ.ภูเก็ต)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 19-1/2562  (วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2561 (วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่ 19-5/2561 (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกสมัยที่ 19-4/2561 (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเกาะสมุย โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จ.ชุมพร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยที่ 19-3/2561 (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกสมัยที่ 19-2/2561 (วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมสาคร ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 19-1/2560 (วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ 5/2560 (วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสปริงการ์เด้นชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2560 (วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสปริงการ์เด้นชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์  กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 4/2560 (วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสาคร ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 3/2560 (วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ ห้องกัลปพฤกษ์ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 2/2560 (วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ ประเทศรัสเซีย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 1/2560 (วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องทวีสินค้า โรงแรมทินิดี จ.ระนอง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2559(วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559(วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2559 (วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 4/2559 (วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเกาะสมุย โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จ.ชุมพร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 3/2559 (วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559  ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท จ.ตราด)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 2/2559 (วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  ณ ร้านอาหารริชชี่ จ.ตรัง)

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559 (วันพุธที่ 6 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2558

สรุปการประชุมครั้งที่ 5/2558 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพ)

 

สรุปการประชุมครั้งที่ 4/2558 (วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้องฟาฏอนี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี)

สรุปประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด)

สรุปการประชุมครั้งที่ 3/2558 (วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  2558 ณ ห้องอาหารสวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี)

สรุปการประชุมครั้งที่ 2/2558 (วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องเฮ-นาคา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต)

สรุปการประชุมครั้งที่ 1/2558 (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ครัวตังเก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ 6/2557 (19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 5/2557 (31 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทอิสเทิร์นปลาป่น จำกัด จ.ระยอง)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2557 ( 26 กันยายน 2557 ณ นครฉงชิ่ง มนฑลเสฉวน ประเทศจีน)

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 4/2557 (28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปาริชาต ชั้น 5D โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 3/2557 (25 มิถุนายน 2557 ณ ร้านริชชี่ จ.ตรัง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 2/2557 ( 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทแปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 1/2557 (28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอาหารพริกหอม จ.ชุมพร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2556

สรุปการประชุมครั้งที่ 1/56 (23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช)

สรุปการประชุมครั้งที่ 2/56 (2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง)

สรุปการประชุมครั้งที่ 3/56 (29 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต)

สรุปการประชุมครั้งที่ 4/56 (24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องรูสะมิแล โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี)

สรุปการประชุมครั้งที่ 5/56 (18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ. เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

สรุปการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2556 (18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม Pluss II-III โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ)

สรุปการประชุมครั้งที่ 6/56 (18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)